Претражи овај блог

петак, 29. март 2013.

Грађанско васпитање

  
ОД  КАДА ПОСТОЈИ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ?

 •  Корени образовања за демократију и грађанско друштво у образовном систему Србије су присутни још у 19. веку. Тада се звало „Образовање за грађанска права и дужности“. Садржај првог уџбеника грађанског образовања је обухватао „поуке“ о моралним дужностима, грађанској и политичкој слободи, друштвеним правима и дужностима, основама уставног и политичког система и међународним односима.
 •   Почетком 20. века грађанско образовање је било заступљено у школама у Краљевини Југославији. Наставни план и програм грађанских школа двадесетих и тридесетих година је садржавао као обавезан предмет Поуку о грађанским правима и дужностима, чији је образовни циљ био „спремање ученика да постану свесни и честити грађани и држављани“.
 •   У новије време активности на овом плану се реализују од 1992. године као део демократизације друштва, а школске 2001/2002. је уведен предмет Грађанско васпитање у основно и средње образовање.
 
ШТА ЈЕ ЦИЉ И ЗАДАТАК  ОВОГ ПРЕДМЕТА?

Општи циљ предмета грађанског васпитања је потстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика. Кроз садржај и методе рада пружа се могућност ученицима да изграде сазнања, умeња, способности и вредности неопходне за формирање самосталне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге и спремна је да активно учествује у унапређењу и демократизацији живота и рада у школи и локалној заједници, па и шире.

КАК СЕ ОСТВАРУЈЕ ТАЈ ЦИЉ?

Најчешћи облик рада су радионице, а основни принцип учења је принцип активизма који сликовито и пословично гласи:

" Чујем - заборавим,
видим - запамтим,
урадим - схватам."
     


Нагласак је, дакле, на активном и искуственом учењу кроз социјалну размену примерено узрасту деце, њиховом предзнању и искуству и општим приликама у конкретној школи.

У млађим разредима, деца уче кроз сарадњу и размену искустава са наставником и са осталом децом у одељењу, а у старијим разредима сарадњу и размену проширују и на многе друге учеснике у животу и раду школе и локалне заједнице.

Свако учествује сходно својим могућностима и напредује својим личним темпом развоја. Садржаји рада се колико је год то могуће стављају у игровни контекст на свим узрастима јер је деци игра и симулација најблискији облик комуникације.


КОЈЕ МЕТОДЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ?
У току образовно васпитног рада примењују се:
 •    игровне методе ( драматизација, игре опуштања,...)
 •    симулацијске методе (игра улога, симулирање међуљудских  односа, симулирање доношења одлука,...)
 •    интерактивне методе (дискусија, расправа, преговарање, дијалог,  интервју,  дописивање, тражење помоћи и подршке,...)
 • стваралачке методе ( олуја идеја, писање писама или прилога за  новине, израда новина, израда плаката,...)
 • истраживачке методе (испитивање неких појава, анализе случаја, израда пројеката,...)
  ШТА СМО РАДИЛИ ПРОШЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ?

  У току 2011/2012. године радили смо на остваривању основновног циља предмета Грађанског васпитања за старије разреде, а то је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице са циљем демократизације и подизања квалитета живљења и рада.
  У току реализације наставе практиковали смо принцип активизма у раду и деца су искуствено стицала и проширивала сазнања о:

  •   себи и другима (својим и туђим осећањима, мишљењима, ставовима, делима,...),
  •   демократији и демократском начину одлучивања,
  •   правима, обавезама , одговорностима и мерама награђивања и кажњавања,
  •   развијали су критичко мишљење,
  •   развијали самопоуздање у изражавању својих потреба, осећања и мишљења,
  •   неговали ненасилну комуникацију, толеранцију и асертивно понашање,
  •   изграђивали сарадничко понашање,
  •   неговали другарство и пријатељство,
  •   упознавали предности групног рада над индивидуалним и тимског над групним,
  •   оспособљавали се за активно учешће у задовољавању личних потреба и решавања проблема,
  •   оспособљавали се за активно учешће у унапређењу живота у одељењу и у школи.


  Истраживали смо и решавали проблеме  на теме:
    
  •     ДЕЧЈА ПРАВА
  •    ЉУДСКА ПРАВА
  •    ПРЕПРЕКЕ  КВАЛИТЕТНОМ  И  УСПЕШНОМ  РАДУ
  •    КАБИНЕТСКА  НАСТАВА
  •    УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
  •    УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА
  •    ОРМАРИЋИ ЗА УЧЕНИКЕ
  •    ПАНОИ  У  ХОДНИЦИМА ШКОЛЕ
  •    ВОЛОНТЕРСКЕ АКЦИЈЕ
  •    ЛЕКАР У ШКОЛИ
  •    САРАДЊА СА УПРАВОМ ШКОЛЕ
  •    ТОЛЕРАНЦИЈА